Serhend Müslümanları

 

Serhend Müslümanları Nerede?

Bugün, nüfusu 58 bin olan Serhend’de sadece 500 civarında Müslüman yaşamaktadır. Peki, Serhend Müslümanlarına ne oldu, neredeler?

Serhend, İmam-ı Rabbânî (k.s.) Hz.’lerinin memleketi. Pencap (Punjab) eyaletinin (Hindistan  Pencap’ının) Çandigarh (Chandigarh) şehrinde yer alan o kutlu kasaba, mübarek belde… 

 

 

Tarihi Serhend Beldesi

Pencap’a İslâmiyet, Emevî Kumandanı Muhammed b. Kâsım es-Sekafî’nin Multan’ı fethetmesiyle geldi (712). Bu fetihle bir kısım Müslümanlar ilk olarak bu bölgeye yerleştirildi. Daha sonra muhtelif Müslüman hanedanlar, devletler; Gazneli Mahmud komutasındaki Gazneliler, Gurlular, Delhi Sultanlığı, Babür İmparatorluğu ve son İslam idaresi olarak da Ahmed Şah Dürrânî ile Dürrânî İmparatorluğu olmak üzere Pencap bölgesini yönettiler (1747). Pencap’ta Müslüman ve Hindu nüfusu ağırlıkta iken, 15. yüzyıldan itibaren bölgede Sih inancı yaygınlaşmaya başladı.

 

Pencap sınırları ve Serhend

 

İmâm-ı Rabbanî (k.s) Hz.’nin Pencap-Serhend’de Dünyayı Teşrifleri (1563-1624)

İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin (k.s) dünyayı teşrifleri bir İslam devleti olan Babürlüler devrine denk gelmektedir. Ancak İmam-ı Rabbani (k.s.) Hz.’leri Babürlüler döneminin Ehl-i Sünnet  açısından tam bir fetret devri olan Ekber Şah devrinde dünyaya gelmişti. Ekber Şah, 50 yıl  (1556-1605) tahtta kalmış olup, “dînî ilâhî” ismiyle farklı dinlerin birleştirilmesinden  uydurulmuş olan güya karma bir inanışı, Müslümanlara dayatmaya çalışıyordu. İşte İmam-ı  Rabbani (k.s) Hz. böyle bir devirde Ehl-i Sünneti müdafa için mücadele ediyordu.  Serhend’den başlayarak tüm Pencab’a, bugünkü Bangladeş’in ötesine, kuzeyde Tacikistan  sınırlarına kadar, batıda Herat’a kadar amansız bir iman ve Kur’an mücadelesi veriyordu. 

Serhend’in taşı toprağı dile gelse kim bilir neler anlatır?..

Pencab’ın her bir karışında emeği, gayret-i dinîyyesi vardı…

Bugün tüm İslam âlemine uzanmış olan mübarek hayatı, (doğduğu yerde) Pencap-Serhend’de  nihayete erdi (1624).

Cenâb-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. (Âmîn)

 

İmam-ı Rabbani (k.s) Hz.’nin Kabr-i Şerifi – Serhend, Pencap, Hindistan

 

Pencap’da Sihler ve sonrasında İngilizler Dönemi

1799’da Pencap merkezli bir Pencabi Sih İmparatorluğu kuruldu. Bu tarihte Pencap’daki dini  demografi; Müslüman (%70), Sih (%17), Hindu (%13) idi. 1839’da imparatorluk, iç bölünmeler ve siyasi kötü yönetim nedeniyle ciddi şekilde zayıflayınca The East India Company (Doğu Hindistan Şirketi) faaliyetlerini hızlandırdı. (İngiltere, Hindistan’daki faaliyetlerine bu şirketi kurarak başlamıştı.)

1849’a gelindiğinde İngilizler, Anglo-Sih savaşlarında Sihleri yendikten sonra Pencap bölgesinin  kontrolünü ele geçirdi ve yaklaşık 100 yıl boyunca tüm Hindistan’da olduğu gibi Pencap bölgesi üzerinde de egemenliklerini kurdular.

Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlığı 

Hindistan; İngiltere hakimiyetini müteakiben 1947’de önce ikiye; Hindistan, Doğu-Batı  Pakistan olarak, sonra da batı kısmı Pakistan, doğu Pakistan’a da Bangladeş ismi verilerek üç  bağımsız devlet olarak ayrılmış oldu.

Hindistan’ın ve Pencap’ın bölünmesi 

Bölünme neticesinde; Pencap (Punjab), 50.362 km2’si Hindistan’da, 206.433 km2’si Pakistan’da  kalacak şekilde iki devlet arasında paylaştırıldı.

 

Attari-Wagah Sınır Kapatma Merasimi – Pencap, Hindistan

 

Nüfus Mübâdelesi Süreci

Hindistan ile Pakistan birbirinden ayrıldığı zaman, iki ülke arasındaki sınır, Pencap’ı ikiye  böldüğü için Hindistan Pencab’ında-Serhend’de kalan Müslümanlar Pakistan’a, Pakistan Pencab’ında kalan Hindular ve Sihler de Hindistan’a zorunlu bir göç yaşadı. Doğu Pencap’da yani Hindistan Pencab’ında neredeyse Müslüman nüfus kalmadı. Bugün Müslümanlar,  Hindistan’daki Doğu Pencap’ın yalnızca %1.53’ünü oluşturuyor. Serhend’de ise çoğunluğu  Sihler teşkil edip, Hindular da yaşamaktadır. Serhend’de Müslümanlar ise sadece 400-500 kişiden ibarettir.

Bölge genelinde bu göçe her iki taraftan toplam 14 milyonu aşkın insanın katıldığı tahmin edilmektedir ki, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) verilerine göre bu,  insanlık tarihindeki en büyük toplu göç olarak kabul edilmektedir.

 

Penjab Müslümanları Daha Neredeler?

Pencap halkı sadece Pakistan’a göç etmekle kalmayıp bilahare, dünyanın belli başlı yerlerinde  yoğun olmak üzere, birçok yere göç ettiler… 

İngiltere, önemli sayıda Pencap’lıya sahiptir. En kalabalık bölgeler Londra,  Birmingham, Manchester ve Glasgow‘dur.

Kanada’da (özellikle Vancouver ve Toronto)

Amerika Birleşik Devletleri‘nde (özellikle Kaliforniya‘nın Merkez Vadisi)

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde

 

Dünyanın her neresinde Pencaplı bir Müslüman görürseniz ona sarılın ve dedeleri olan İmam-ı Rabbanî Hazretlerini yâd edin…

 

Penç + âb (beş su)…  

İçinden geçen “İndus Nehri” ve onun dört kolu…  

Pencap sen çok güzelsin…

Çünkü Serhend-i Şerif’i bağrına basmışsın.